اصلاح مکانیزم توزیع کرسی برای برندگان درانتخابات

اصلاح مکانیزم توزیع کرسی برای برندگان درانتخابات

مرجع عالیقدر اسلام شیخ محمد یعقوبی (دام ظله) نظراتی را بابت تعدیل قانون انتخابات و تشخیص نقص موجود در قانون انتخابات فعلی، اثرات و تاثیر پذیری آن بر روند سیاسی را مطرح نمودند که در چندین اطلاعیه آن را در بیانیه هایی مختلف در سالهای گذشته برای اصلاح قانون انتخابات و نمایندگی خود مردم که برندگان را در برابر مردم مسوول بدانند نه در برابر مسولان حزبی را بازگو کردند.

معظم له درباره توزیع کرسیهای مخصص شده برای برندگان  نمایندهای هر استان فرمودند که نامزدی انتخابات در لیست های مخصوص هر استان باشد وطبق شمارش آرا کسانی که بیشترین رای را داشته باشند برندگان همان استان هستند به صرف از نظر اینکه این نماینده تابع چه حزبی است که این امر باعث میشود که ریس حزب به دلخواه خود کسی که کمترین آراء را آورده است را نماینده نکند بلکه کسی که بیشترین رأی را از مردم آورده است خود نماینده مردم باشد.

اما اگر اینگونه نباشد و انتخاب نمایندگان طبق آراء مردم نباشد و وجود دفاتر انتخاباتی به تعداد هر نماینده در هر استان این باعث ایجاد غوغا و بی نظمی میشود زیرا میبینیم که در یک منطقه از شهر ده ها نامزد انتخاباتی وجود دارد که هرکس از انها آرزوی پیروزی را بدون حصول آراء را دارد که این مسأله بی نظمی در انتخابات را به همراه دارد .

ممکن است در آینده هنگامی که مردم و سیاستمداران فرهنگ انتخابات را درک کنند از هر حزب فقط یک نفر را برای هر استان انتخاب کنند و لیست نامزدها را حذف کنند که این به نفع همه است.

از خداوند می خواهیم که حال عراق عزیزمان را اصلاح نموده و به مردم سعادت و خیر را ببخشد.  

شیخ محمد یعقوبی

سه شنبه ۱۸ ربیع الثانی   

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار