ماه رجب از ایام الله است

ماه رجب از ایام الله است
ما باید برای دریافت این الطاف الهی، با توجه و تذکر و بازبینی بیشتر درباره رابطه‌ مان با خداوند متعال، به خودمان برسیم و خودمان را برای آن آماده کنیم. این بازبینی و محاسبه باید در چند جنبه و از چند جهت انجام شود. کارهای نیکی که در حال حاضر انجام می‌دهیم، باید در آنها پایدار و مداومت داشته باشیم و عملکرد خود را بهبود بخشیم. و کارهایی که انجام نمی ‌دهیم، باید آنها را شروع کنیم. و کارهایی که بخشی از آنها را انجام می‌ دهیم، باید آنها را کامل کنیم. همچنین، اگر در برنامه‌های زندگی اگر اعمالی باشد که به بیهودگی و تلف کردن زمان گرانقیمت ما منجر شود که به ما در واقع سودی نمی‌ رساند، باید از آنها اجتناب کنیم و با انجام اعمال نیک آن را به زمانی مثمر و موثر تبدیل کنیم.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار