یاری کردن دین اللهی

یاری کردن دین اللهی
خداوند می فرماید: و اگر روی بگردانید قومی غیر شما را جانشین شما می کند که آنان مثل شما نباشند. این آیه آخر، از سوره محمد ص می باشد معنای آن روشن است، و از یک قانون اللهی پرده بر می دارد، و آن اینکه اگر روی بگردانید قومی غیر شما را جانشین شما می کند که آنان مثل شما نباشند، واضح است که در این بیان هشدار و تهدیدی به مخاطبین آن دارد و آن اینکه برنامه ی اللهی در عالم مستمر و راه خودش را می پیماید و متوقف بر شخص خاصی نیست هر چند که از شما برای یاری و کمک به این برنامه در عالم درخواست شده و شما در این امر مختارید، و اگر یاری کنید در واقع به خود کمک کرده اید و به پاداش آن دست پیدا می کنید؛ اما اگر هدفتان ترک یاری و مدد به این پروژه است خود این برنامه با اراده خداوند متعال راه خودش را سپری می کند و متوقف بر کسی نیست؛ و اگر اعراض و روی بگردانید فکر نکنید، بقول معروف، آدم قحطی است، بلکه قوم دیگری را بجای شما برمی گزینم که مثل شما سست عنصر و راحت طلب نباشند بلکه مردمی قوی و امانت دار و مسئولیت پذیر که این امر را بر دوش گیرند و در حقیقت شما در اینجا ضرر و زیان دیدید و مسئولیت را ادا نکردید و شما زیان دیدید زیرا خداوند خود بر این کار تواناست و این پروژه را به سر منزل می رساند، این از سنت های اللهی است و در قرآن از قانون و سنت های ثابت سخن بمیان آمده که از آنجمله این سنت است و در حقیقت این یک هشدار است که اگر آنرا انجام ندهید قوم دیگری را اختیار می کند و کسی گمان نکند که امر بر او متوقف شده و بعد هم هر وقت احساس نیاز بکند بلند می شود و دست بکار می شود و اگر تمایل پیدا نکرد از کار دست می کشد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار