نهضت فاطمی قیام نصرت اللهی

نهضت فاطمی قیام نصرت اللهی

 

بخشی از سخنرانی سالانه فاطمی حضرت آیت الله العظمیشیخ محمد یعقوبی دام ظله در جمع عزاداران فاطمی در نجفاشرف سوم جمادی الثانی ۱۴۴۳ ایراد کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال فرمود: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ) (صف: ۱۴) اى کسانى که ایمان آورده‌اید، یاران خدا باشید،همان گونه که عیسى‌ بنمریم به حواریون گفت: «یاران من درراه خدا چه کسانى‌اند؟» حواریون گفتند: «ما یاران خداییمپس طایفه‌اى کفر ورزیدند، و کسانى را که گرویده بودند، بردشمنانشان یارى کردیم تا چیره شدند. این دعوت خداوند متعالاز تمام مومنان است به اینکه خداوند متعال و پیامبر او را درنشر اسلام و دفاع از آن یاری دهند. و این دعوت مایه شرافتانسان است و این سبب تعالی او خواهد شد چراکه این خالقآسمان و زمین و کسی که امور ملکوت آنها را به دست دارد کهبه یاری او دعوت می کند تا آنها را تشویق کند چراکه  شرطتحقق اجر، داشتن اخلاص در این راه است نه طمع ورزی درآنچه که در نزد پیامبر اکرم است و خداوند متعال آنها را بهمثالی متذکر می شود که به یکی از پیامبران اولو العزم تاسیکنند که همانا او عیسی بن مریم است زمانی که حواریون را کهاز نزدیکترین مریدان و پیروان و همراهان ایشان بودند دعوتکرد که در نشر و تبلیغ آموزه های خداوند متعال او را یاریدهند و او را در دعوت به رسالت کمک کنند و در هدایت مردم اورا معاضدت کنند تا در راه رسیدن به خداوند قدم بگذارند.

حواریون گفتند: ما یاران خداییم. به خداوند ایمان داریم و به آنشهادت بده که ما تسلیم اوییم. پروردگارا ما به کتابی کهفرستادی ایمان آورده و از رسول تو پیروی کردیم، نام ما را درصحیفه اهل یقین ثبت فرما. پس حواریون دعوت او را اجابتکردند و او را شاهد بر تسلیم مطلق خود و آمادگی آنها دربخشیدن با ارزشترین چیز خود در راه خداوند گرفتند.

و این با عنایت و توجهات خداوند و تایید اوست. و (یاد کن) هنگامی که به حواریّین وحی کردیم که به من و به رسول منایمان آورید، گفتند: ایمان آوردیم، گواه باش که ما تسلیم امرتوایم.

و پیامبر اکرم (ص) نیز همانند این نصرت طلبی را از اصحابخود بیش از یکبار گرفتند تا این کار جهادی سازمان یافتهاستمرار داشته باشد

تا نخبگان امت تمکین کنند و اداره شئون امت ادامه یابد، وخللی در امور آن ایجاد نشود. و اگر خللی ایجاد شود امت دورآنها جمع شوند تا آنچه را که در آن خیر و صلاح و سعادتباشد رخ دهد و جماعت مومنان از جماعت مفسدان در باور وایمان و اخلاق و رفتار از هم متمایز شوند. پس طایفه ای از بنیاسرائیل ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند. پس اگر این دوگروه و جریان در هویت و اصالت از هم آشکارا باز شناختهشوند نصرت و فتح اللهی خواهد آمد.

و این آیه مبارکه تصریح می کند که نصرت مورد نظر مشروط بهآن است که برای خداوند متعال و راه او و اعتلای نام او واستواری دین او باشد. پس نصرتی که از روی تعصب قومی یابرای یک حزب یا شخصیت خاص یا هر عنوان دیگری باشد هیچارزش ندارد.

یاری طلبی خداوند از روی عجز و ضعف و نقص در قدرت ونیرو نیست چراکه او خود را به قدرت و نیروی مطلق توصیفکرده است. خداوند فرمود: او بر همه چیز توانا است و قدرتخاص خدا است و فتح و پیروزی نصیب کسی نشود مگر ازجانب خدای توانای دانا.

خداوند متعال همه را به یاری طلبید تا فرصت طاعت و تکامل رابرای همه فراهم سازد تا قدم در راه سیر به سوی بلندی بگذاریمو پله های کمال را طی کنیم. و در این مورد امیر المومنین فرمود: اگر خدا از شما یارى مى خواهد نه از روى خوارمایگى است واگر از شما وام مى خواهد نه به سبب بینوایى است. از شمایارى خواسته در حالى که، لشکرهاى آسمان و زمین از آناوست و اوست پیروزمند و حکیم و از شما وام مى خواهد و حالآنکه، خزاین آسمانها و زمین از آن اوست و بى نیاز و ستودهاست خداوند. مى خواهد شما را بیازماید تا کدامیک از شما بهعمل، بهتر از دیگران هستید پس به کارهاى نیک دست یازید تابا همسایگان خدا در خانه خدا باشید.

پس سوال این است که چرا خداوند از یک موجود ضعیفی مثلما یاری طلبیده است؟

در پاسخ به آن می گوییم: یاری خداوند متعال در زمینه هایمختلف نمود پیدا می کند اولین آنها نفس است که مهمترینزمینه نصرت خداوند متعال است. خداوند فرمود: ای کسانی کهایمان آورده‌اید! مراقب نفس خود باشید! و از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده است که فرمود: میدان اول شما نفسشماست پس قبل از حسابرسی به آن خود حسابرسی کنید و آنرا بسنجید قبل از اینکه سنجیده شوید که اگر بر آن توانا باشیدبر غیر آن تواناتر خواهید بود.

دومین شکل نصرت و یاری برای خداوند، دعوت به ایمان بهخداوند متعال و محبوب ساختن او نزد مردم با ذکر رحمت و کرمو احسان بی پایان او، و صفات و ویژگی های بلند او و از بینبردن کفر و شرک و گمراهی و شبهات با دلیل و منطق، و خداوندمتعال این فرصت را برای ما با بهترین و بزرگترین وسایل دعوتو تبلیغ و نشر از طریق برنامه های فنی امروزین فراهم آورده کهبتوانیم ندای ایمان را به ملیونها انسان از راه صفحات الکترونیو مجازی فعال و جذاب و موثر برسانیم.

سومین شکل نصرت و یاری، یاری فرستادگان و حجت هایخداوند متعال، که همانا پیامبراکرم و اهل بیت ایشان (ع) هستند که با تعظیم آنها و مودت و نشر و استفاده از سیره آنهاو دفاع  از حق آنها و اظهار مظلومیت آنهاست.

چهارمین آنها، جمع شدن دور علمای عامل و مخلص برایخداوند و دین و امت است که آنها ورثه پیامبران و ائمه اطهار(ع) و حاملان رسالت مبارک هستند.

پنجمین آنها یاری دین خداوند متعال با نشر و معرفی کردن آنبرای مردم و محبوب ساختن آن برای مردم و راسخ کردن آن دردل مومنان و پاسخ به شبهات و کور کردن فتنه ها، و تلاش برایهدایت مردم و راهنمایی آنان به سوی حق و آموزش احکامشرعی و فضایل اخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر، چراکهانجام این فریضه اللهی بزرگترین نصرت برای خداوند متعالاست.

ششمین مورد، تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی و آزادسازی او از زنجیر عبودیت طاغوت و مستکبران و رهایی از ظلمو انحراف و کمک به مستضعفان و محرومان است.

هفتمین مورد برپایی شعائر اللهی و تشویق و مشارکت به اندازهتوان است و آباد کردن مساجد و فعال کردن نقش آن و قرآن درزندگی امت طبق برنامه ای که در سخنرانی های سابق بیانکردیم.

هشتمین مورد، پیوستن به فعالیت های اجتماعی پربازده ماننداعمال خیر خواهانه و خدمت رسانی و توسعه ای و بصیرتافزایی و علمی و فرهنگی و رعایت و شناسایی توانایی ها وایجاد اشتغال و برآورده ساختن نیازها و ازدواج افراد با عفتاست.

همه اینها از دین است و خداوند متعال فرمود: و اگر از شما درکار دین مدد خواستند که معنای دین همین معنای گسترده ازکارهای پر برکت است، ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفتاسلام مدد خواستند بر شماست که آنها را یاری کنید.

و خداوند متعال ما را از عدم یاری رساندن برحذر داشته است وفرمود: و شما مسلمین اگر آن را به کار نبندید همانا فتنه وفسادی بزرگ روی زمین رخ خواهد داد. 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار