نماز قضای پدر

نماز قضای پدر ‏
سوال: چرا امکان قضای عبادت های فوت شده پدر وجود دارد اما مادر خیر؟ همچنین به چه ‏علت قضای نماز و روزه پدر فقط بر پسر بزرگ تر واجب است نه بر سایر فرزندان، در حالی ‏که ممکن است فرزندان دیگر با ایمان تر از پسر بزرگتر باشند؟ در آخر اینکه چرا قضای عبادات ‏فقط بر جنس مذکر یعنی مردان واجب شده است؟

پاسخ: بسمه تعالی
وجوب قضا فقط بر پسر بزرگتر است اما اگر فرد دیگری بخواهد اعمال قضا شده را انجام ‏داده و ثواب کسب کند مانعی بر آن نیست. در این صورت وجوب قضا از پسر بزرگ تر ساقط ‏می شود. اما حکمت اختصاص وجوب بر پسر بزرگ تر، به این علت است که وی استحقاق و ‏خصوصیت های ویژه در ارث بردن از پدر، دارد. در مورد سوال آخر نیز ما همانند بسیاری از ‏فقها، قضای عبادات مادر را نیز واجب می دانیم. علل تمامی مواردی هم که ذکر کردیم به سبب ‏ادله شرعیه است که نمی توانیم از آنها عدول کنیم.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار