مساله شرعی درباره (دیه عمد و غیر عمد)

جانی در پرداخت دیه قتل غیرعمد، بین صد شتر، دویست گاو، هزار راس گوسفند، یا سه کیلو و چهارصد و پنجاه گرم طلای خالص مخیّر است، و احوط آن است که بین جانی و ولی دم بین یکی از موارد مذکور و قیمت بیست و چهار کیلو و صد و پنجاه گرم نقره خالص مصالحه شود.
اما در قتل عمد، جانی باید صد شتر یا قیمت آن را بپردازد اگر ولی دم به جای قصاص، به دیه راضی شود، و ولی دم – که ورثه مقتول و مجنی علیه است – اگر بالغ و رشید باشد، می تواند به کمتر از آن هم راضی شود.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار