مسئله مورد ابتلاء و پرکاربرد

بسمه تعالى
مسأله ابتلائیه
لا یتنجس الماء القلیل بملاقاه المتنجس مطلقاً حتى المتنجس الأول إذا کان خالیاً من عین النجاسه وإنما یتنجس بملاقاه عین النجاسه فقط.
مثال توضیحی: لو بال الطفل على الأرض أو سقطت قطره دم ومسحت عین النجاسه بقطعه قماش حتى زالت فان هذه الأرض تکون متنجسه خالیه من عین النجاسه وحینئذٍ لو وقع ماء من قدح أو اناء أو من شخص یغسل وجهه أو یدیه على هذه الأرض فانه لا یتنجس ولا یجب التحرز منه لأنه لا ینجّس ما یلاقیه من بدن أو ثوب وغیرهما.
ولا شک ان هذه الفتوى ستعالج مشکله کبیره یعانی منها المؤمنون وفقنا الله تعالى وإیاهم إلى ما یحب ویرضى.
محمد الیعقوبی
۱ / جمادی الأول / ۱۴۴۴
۲۶/۱۱/۲۰۲۲

 

بسمه تعالی
مسئله مورد ابتلاء و پرکاربرد
آب قلیل با ملاقات با متنجّس مطلقا متنجس نمی شود حتی با متنجس اول اگر عین نجاست در آن نباشد، و تنها با ملاقات با عین نجاست نجس می شود.
مثال توضیحی: اگر طفلی بر زمین بول کند یا قطره خونی افتاد، و عین نجاست با قطعه پارچه ای برداشته شد و چیزی از آن باقی نماند، این زمین متنجّس است اما عین نجاست در آن نیست، در این حالت اگر آبی از ظرفی یا لیوانی در آنجا ریخته شود یا فردی در آنجا صورتش یا دست هایش را بشوید متنجس نمی شود و لازم نیست از آن اجتناب و احتراز شود چراکه باعث نجاست ملاقی با آن مثل بدن یا لباس و غیره نمی شود.
بدون تردید این فتوا مشکل بزرگی که مؤمنین از آن رنج می برند را حل خواهد کرد؛ خداوند همه ما را به آنچه او دوست دارد موفق بدارد.
محمد یعقوبی
اول جمادی الاول ۱۴۴۴
۲۰۲۲.۱۱.۲۶

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار