مرجع عالیقدر یعقوبی برگرفته از: احیاء شعائر الحسینیه سبیل للهدایه

برادران آداب زیارت را نگهدارید از جمله آنچه که راوی ثقه و جلیل القدر محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است (لازم است با همسفرت خوش رفتار باشى ، لازم است کمتر حرف بزنى، مگر در خیر و خوبى، لازم است یاد خدا بسیار کنى، لازم است جامه ات تمیز باشد ، لازم است پیش از رسیدن به حائر غسل کنى، لازم است خاشع باشى و نماز زیاد بخوانى و بر محمّد و آل محمّد بسیار صلوات فرستى، لازم است از برداشتن آنچه مال تو نیست خوددارى کنى، لازم است چشمت را [از حرام ] فرو بندى، اگر دیدى یکى از برادران همسفرت توشه اش تمام شده و از سفر بازمانده، لازم است به او رسیدگى و کمک مالى کنى. لازم است از منهیّات و ستیزه و جرّ و بحث و قسم خوردن زیاد و جدال و بحث، که در آن سوگند خورده شود، دورى کنى)
مرجع عالیقدر آیت الله العظمی محمد یعقوبی دام ظله
(برگرفته از: احیاء شعائر الحسینیه سبیل للهدایه)

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار