مرجع عالیقدر دستور تشکیل مجلس اندیشمندان و حکماء طبق قانون را صادر کرد

مرجع عالیقدر دستور تشکیل مجلس اندیشمندان و حکماء طبق قانون را صادر کرد

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار