عدالت و چند همسری

سوال: منظور از رعایت عدالت در هنگام ازدواج مرد با چند همسر چیست؟
پاسخ: بسمه تعالی
عدالت مطلوب در امور جنسی و اقتصادی است. حق جنسی زن است که مرد از هر ۴ شب ۱ شب را در نزد وی بماند و حداقل هر ۴ ماه ۱ بار با وی بخوابد. حق اقتصادی نیز انفاق به زن به اندازه ایی است که بتواند شوون زندگی خود را تامین کند.
اما مساوات و برابری در محبت  و میل قلبی، مطلوب نیست و آیات قرآن هم آنها را نفی کرده است.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار