عجب و خود برتربینی

عجب و خود برتربینی
رسول خدا (ص) متوجه شد مردم از اینکه در برابر دینی که پذیرفتن، آزار و اذیت و جانفشانی هایی را تحمل کردند و مشقت ها چشیدند باعث شد که یک نوع عجب و خود بزرگ بینی در بین آنان ایجاد شود و بر خدا از اینکه خیلی چیزها را برای او تقدیم کردند منت می گذاشتند لذا پیامبر ص به آنان فرمود: امت های گذشته به خاطر ایمان به حق بدنهایشان را با قیچی و اره تکه تکه کردند. و آنچه که آنها چشیدند و دیدند شما ندیدید پس مواظب خود باشید و این اعمال کم ما باعث عجب و خود برتر بینی ما نشود و داستان اصحاب اخدود را همه میدانیم و بخوانید و این یک نمونه از آنچه که صالحان و مصلحان در راه ایمان خود دیدند و چشیدند و این با آنچه که همراهان رسول اکرم دیدند قابل مقایسه نیست و گذشتگان با قیچی و اره تکه تکه شدند همانطور که در تاریخ آمده لذا به اصحابش می فرماید حال شما در این راه چه دیده اید که عجب و خودبینی شما را فرا گرفته است؟. بنده هم این را می گویم که ما هم ممکن است در این راه گرفتارییهایی را ببینیم اما گمان نکنم این گرفتاری های ما قابل ذکر باشد بصراحت بگویم مگر ما در این راه چه دیدیم؟ و این غیر آنچه متوقع است و شاید خدا میداند که ما صبرمان کم است لذا به اندازه ظرفیت خودمان ما را امتحان و در دل سختیها می اندازد و سختیهای زیادی را به ما نچشانده بلکه بلاهای خیلی کمی را ما دیدیم و چشیدیم.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار