شاهد بودن درطلاق به صورت تلفنی

سوال: آیا شاهد بودن برطلاق به صورت تلفنی به خاطر بعد مسافت میان شهود و طلاق دهنده جایز و کافی است؟
پاسخ: بسمه تعالی
شرط لازم در دو شاهد این است که در هنگام خواندن صیغه طلاق توسط مرد صدای او را بشنوند. اگر چنین چیزی با وسایل ارتباطات امروزی ممکن باشد مانعی در آن نیست. البته باید اطمینان از عدم فریب کاری و حقه و نظایر آن حاصل کرد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار