درد و رنج پارسایان در راه هدف

درد و رنج پارسایان در راه هدف
 سوره یوسف (ع) را اگر بخوانید می بینید که چگونه برای از بین بردن او نقشه کشیدن و او را در چاه انداختن تا از پدر جدا کنند و امکان زنده ماندن او در حد صفر بود چون طفل کوچکی بود، و او را در چاهی در دل صحرا رها کردن، آیا احتمال زنده ماندن او می رفت؟ اما با این وجود، کاروانی از آنجا می گذشت و دلوی را به چاه می اندازند و یوسف به طناب آن چنگ می زند و او را با خود به مصر می برند و در آنجا به عزیز مصر که عقیم بود می رسد و بعد از مدتی بقول معروف دنیا به او رو می آورد و بر خزائن مصر مسلط شد وعزیز مصر گشت و پس از آن، همان برادرانی که برای از بین بردن او همپیمان شده بودند به او خطاب می کنند: بخدا قسم خداوند تو را بر ما برتری داد. شگفتا از این ماجرا که با این همه اما بر ما برگزیده شدی. اما یوسف (ع) در جواب آنان فرمود: امروز بر شما توبیخ و ملامتی نیست و خداوند شما را میبخشد و او مهربانترین مهربانان است. این جمله مختصری ایست که درخواست کردید که برای دلگرمی در حرکت و فعالیت برای شما بگویم هر چند که آنچه که شما در مسیرتان می بینید در مقابل آنچه که مصلحان در طول تاریخ دیدند به اندازه یک ذره از آنچه که آنها دیدند نمی شود.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار