حکم نجاست زبان و بزاق سگ

سوال:آیا تماس زبان سگ و بزاقش با لباس یا بدن انسان موجب نجاست می شود؟ راه برطرف کردن چنین نجاستی چگونه است؟

پاسخ: بسمه تعالی

سگ از جمله نجاسات می باشد و اگر برخوردش با بدن و لباس انسان همراه با رطوبت باشد موجب نجاست است. اینگونه نجاست با شستشو از بین می رود.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار