حق حضانت

اگر مردی زنش را طلاق دهد و آنها دارای فرزندان خردسال باشند آیا ممکن است هر کدام از طرفین حق سرپرستی را به دیگری واگذار کند. منظور از سوال در اینجا کوتاه آمدن زن در حق سرپرستی فرزندان خردسال به نفع مرد بر اثر توافق بین خودشان می باشد تا وی فرزندان را تا هنگام بلوغ سرپرستی کند.
پاسخ: بسمه تعالی
حق سرپرستی مادر از فرزندان از نظر شرعی محدود به دوره معینی می باشد. این دوره عبارت است از دو سال برای پسر و هفت سال برای دختر و بعد از آن حق سرپرستی تا هنگام بلوغ برای مرد است. پس از آن خود فرزندان در چگونگی روابطشان با پدر و مادر تصمیم می گیرند. اگر نیز عدم توانایی یکی از والدین در سرپرستی فرزندان ثابت شود حق سرپرستی به دیگری واگذار می شود.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار