جایگزینی برای گفتگو و پذیرش کوتاه آمدن عادلانه وجود ‏ندارد.‏

‏ دادگاه اتحادیه و هیئت قضایی دیدگاه خود را نسبت به ‏شکایت ها بیان کرد و با تلاش بسیار به سرعت نتایج ‏انتخابات پارلمانی را مشخص کرده و امروز بر آن صحت ‏گذاشت.‏
این پذیرش و تایید انتخابات می تواند نقطه عطفی در تاریخ ‏عراق و مردم آن باشد و می تواند تحول مهمی در وضعیت ‏سیاسی ایجاد کند و آن را از حالت  به هم ریختگی و چند ‏دستگی و درگیری که ما را از این وضعیت فاجعه امیز موجود ‏رساند خارج کند و به سوی همدلی و مشارکت واقعی و مروت و ‏انصاف رهنمون ساخته تا همه شهروندان با تمام ادیان و ‏طوایف و قومیت ها و طرزتفکر هایشان به تمام حقوق خود ‏بدون هیچ کم و کاستی دست یابند و ملاکشان تنها شهروند ‏بودن باشد و نه هیچ چیز دیگر.‏
این مساله با گفتگوی شفاف بین جریان های سیاسی که ‏نماینده گروههای مردمی است بر اساس نقشه  جدید که مورد ‏اتفاق همگان است قابل دست یابی است. و همگان آماده کوتاه ‏آمدن برای نجات عراق و ملت آن از رنج هایش باشند هرچند ‏که این کوتاه آمدن از دید صاحبان آن سخت و دشوار باشد.‏

تنها طرف متکفل این گفتگو و ایجاد عدالت و انصاف در ‏مطالبات طرف های آن مرجعیت دینی است که با جایگاه پدرانه ‏و حکمت و درک بالا نسبت به مسوولیت اش و اینکه همگان به ‏آن باور و اطمینان دارند می تواند این مهم را به همراه ‏سازمان ملل که دارای  کارکرد مخصوص به خود بوده و بی طرف ‏بوده و در این زمینه ها تجربه کافی و لازم را دارد اجرا ‏کند. و این گفتگو باید هر چه سریعتر آغاز شده چرا که هر ‏گونه تاخیر به معنای ریخته شدن خون های بسیار و ویرانی ‏است.‏
همگان به تجربه دریافته اند _ هر چند که این مساله ‏احتیاج به تجربه ندارد چرا که همگان بر نتایج آن واقف ‏هستند_  که وضعیت جنگ افروزی و دعوت هر یک از طرف ها به ‏سود خود هیچ سودی به هیچ کس ندارد و آب به آسیاب دشمنان ‏عراق ریختن می باشد و کسانی که چشم طمع به آن دوخته و یا ‏برای از هم پاشیدن و تضعیف آن تلاش می کنند. ‏
گروههای تروریستی که دشمن مردم و انسانیت هستند به عنوان ‏وسیله ای برای رسیدن به اهداف و سناریوهایشان به کار ‏گرفته شدند.‏
مبارزه و سرکوب تروریسم و ناکار کردن نقشه هایی که ضد ‏عراق و ملت آن شکل می گیرد تنها با توحید صفوف و انتقال ‏از حالت سیاسی به حالتی که مورد اطمینان همه گروه  های ‏مردم باشد و  در آن مردم به کرامت خود رسیده و زندگی ‏آسوده و همراه با امنیت و آزادی داشته باشد. و این حق ‏انسانی و ملی هر شهروندی است و بر تمام ملت لازم است که ‏برای تحقق آن تلاش کنند و در صورتی که اراده جدی و اخلاص و ‏عشق به مردم و کشور باشد هدفی سهل الوصول خواهد بود.‏
از خداوند می خواهیم که همگان را بر آنچه دوست می دارد ‏موفق گرداند
‎ ‎محمد الیعقوبی – النجف الاشرف – ۱۷ شعبان ۱۴۳۵‏‎۱۶ /۶/۲۰۱۴‎

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار