به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت
سوال: اگر فردی اقدام به قضای عبادات فرد میتی کند در حالیکه خود اعمال قضا شده ایی را ‏بر ذمه دارد، چنین کاری جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی
بله می تواند. اما بهتر این است که ابتدا عبادات خودت را قضا کند و سپس به قضای اعمال ‏عبادی دیگران اقدام کند. الا اینکه آن قضای عباد فردی دیگر بر او واجب بوده باشد همانند ‏وجوب قضای اعمال عبادی قضا شده پدر بر پسر بزرگتر.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار