به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

سوال: اگر فردی اقدام به قضای عبادات فرد میتی کند در حالیکه خود اعمال قضا شده ایی را بر ذمه دارد، چنین کاری جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

بله می تواند. اما بهتر این است که ابتدا عبادات خودت را قضا کند و سپس به قضای اعمال عبادی دیگران اقدام کند. الا اینکه آن قضای عباد فردی دیگر بر او واجب بوده باشد همانند وجوب قضای اعمال عبادی قضا شده پدر بر پسر بزرگتر.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار