احتیاط واجب

احتیاط واجب ‏
سوال: در صورتی که در مساله ای  شرعی ، احتیاط واجب ذکر شده باشد می توان به مرجع ‏دیگر در آن مساله رجوع کرد؟

پاسخ: بسمه تعالی
علت قید احتیاط واجب در یک مساله، دو چیز است.‏
اول: مردد بودن فقیه در صدور فتوی به سبب واضح نبودن دلیل، مجمل بودن ادله یا تعارض ‏آنها با یکدیگر است.‏
دوم: اینکه خصوص آن مساله از جمله مواردی است که قاعده اصاله الاحتیاط درآن جاری ‏می شود.‏
اگر منشا ذکر احتیاط واجب، مورد اول باشد ما رجوع به مرجع تقلید دیگر را جایز می دانیم ‏اما اگر علت آن مورد دوم باشد خیر.‏
لذا به علت اینکه مکلف نمی تواند منشا احتیاط وجوبی را تشخیص دهد او باید به آن احتیاط ‏عمل کند و یا به خود مرجع مراجعه و از امکان رجوع به مرجع دیگر در خصوص آن مساله ‏سوال نماید.‏

‏ ‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار