پایگاه مرجع عالی قدر حاج شیخ محمد یعقوبی(دام ظله)-خاندان یقوبی

بزرگان خاندان یعقوبی

في آل يعقوب لكم أسوة وسلوة يا آل ((يعقوب ))..