مرجع عاليقدر دستور تشكيل مجلس انديشمندان و حكماء طبق قانون را صادر كرد