دادگاه اتحاديه و هيئت قضايي ديدگاه خود را نسبت به شکايت ها بيان کرد و با تلاش بسيار به سرعت نتايج انتخابات پارلماني را مشخص کرده و امروز بر آن صحت گذاشت.

اين پذيرش و تاييد انتخابات مي تواند نقطه عطفي در تاريخ عراق و مردم آن باشد و مي تواند تحول مهمي در وضعيت سياسي ايجاد کند و آن را از حالت  به هم ريختگي و چند دستگي و درگيري که ما را از اين وضعيت فاجعه اميز موجود رساند خارج کند و به سوي همدلي و مشارکت واقعي و مروت و انصاف رهنمون ساخته تا همه شهروندان با تمام اديان و طوايف و قوميت ها و طرزتفکر هايشان به تمام حقوق خود بدون هيچ کم و کاستي دست يابند و ملاکشان تنها شهروند بودن باشد و نه هيچ چيز ديگر.

اين مساله با گفتگوي شفاف بين جريان هاي سياسي که نماينده گروههاي مردمي است بر اساس نقشه  جديد که مورد اتفاق همگان است قابل دست يابي است. و همگان آماده کوتاه آمدن براي نجات عراق و ملت آن از رنج هايش باشند هرچند که اين کوتاه آمدن از ديد صاحبان آن سخت و دشوار باشد.

تنها طرف متکفل اين گفتگو و ايجاد عدالت و انصاف در مطالبات طرف هاي آن مرجعيت ديني است که با جايگاه پدرانه و حکمت و درک بالا نسبت به مسووليت اش و اينکه همگان به آن باور و اطمينان دارند مي تواند اين مهم را به همراه سازمان ملل که داراي  کارکرد مخصوص به خود بوده و بي طرف بوده و در اين زمينه ها تجربه کافي و لازم را دارد اجرا کند. و اين گفتگو بايد هر چه سريعتر آغاز شده چرا که هر گونه تاخير به معناي ريخته شدن خون هاي بسيار و ويراني است.

همگان به تجربه دريافته اند _ هر چند که اين مساله احتياج به تجربه ندارد چرا که همگان بر نتايج آن واقف هستند_  که وضعيت جنگ افروزي و دعوت هر يک از طرف ها به سود خود هيچ سودي به هيچ کس ندارد و آب به آسياب دشمنان عراق ريختن مي باشد و کساني که چشم طمع به آن دوخته و يا براي از هم پاشيدن و تضعيف آن تلاش مي کنند. 

گروههاي تروريستي که دشمن مردم و انسانيت هستند به عنوان وسيله اي براي رسيدن به اهداف و سناريوهايشان به کار گرفته شدند.

مبارزه و سرکوب تروريسم و ناکار کردن نقشه هايي که ضد عراق و ملت آن شکل مي گيرد تنها با توحيد صفوف و انتقال از حالت سياسي به حالتي که مورد اطمينان همه گروه  هاي مردم باشد و  در آن مردم به کرامت خود رسيده و زندگي آسوده و همراه با امنيت و آزادي داشته باشد. و اين حق انساني و ملي هر شهروندي است و بر تمام ملت لازم است که براي تحقق آن تلاش کنند و در صورتي که اراده جدي و اخلاص و عشق به مردم و کشور باشد هدفي سهل الوصول خواهد بود.

از خداوند مي خواهيم که همگان را بر آنچه دوست مي دارد موفق گرداند

 محمد اليعقوبي – النجف الاشرف – 17 شعبان 143516 /6/2014