1. مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي يعقوبي، اقدامات خارج از ضوابط رئيس هيئت اعزامي سازمان ملل در عراق اقاي ميلادينوف  نسبت به اکثريت شيعيان عراق و نسبت به آنچه قانون احوال شخصي ناميدند محکوم کردند.

معظم له در ميان جمع کثيري از فضلا و اساتيد حوزه علميه که در بحث خارج ايشان شرک مي کنند به ايراد سخنراني پرداخته و بيان کردند که سخنان ميلادينوف شک بر انگيز و عجيب است چرا که در برابر افراد اندکي که با دين مشکل دارند ساکت شده وهمراه آنان مي شود اما از ميليون ها نفر از پيروان مذهب جعفري و خواسته هاي آنان رويگردان مي شود.

معظم له اقاي ميلادينوف را به نصايح سال گذشته به ايشان در هنگام به دست گرفتن زمان امور داده بودند يادآوري کردند چه اينکه ايشان از معظم له طلب راهنمايي و نصيحت کرده بودند و معظم له در جواب گفته بودند: کشور عراق از مشکلات فراوان و اختلافات بسيار در رنج است و نقش نماينده سازمان ملل همانا ايجاد راه حل ها و نه صف آرايي ضد طرف هاي ديگر است يعني اينکه بايد خودش بخشي از راه حل باشد نه قسمتي از مشکلات و . معظم له گفتند اقاي ميلادينوف تمام نصايح را فراموش کرده و خودش يک طرف از درگيري شده است.

معظم له اقاي ميلادينوف را از اينگونه برخورد ها بر حذر داشته چه اينکه اينگونه اعمال بايد ناخشنودي ملت عراق خواهد شد و باعث تعجيل در اخراج او از عراق خواهد شد. 

روز گذشته اقاي ميلادينوف قانون احوال شخصي مذهب جعفري را باعث نگراني توصيف کرده و گفت که اين قانون موجب از هم گسيختگي جامعه عراقي خواهد شد.